CROSS JOIN - kartesisches Produkt

Syntax

  SELECT {Tabelle1|Alias1}.Feld1 [,...] , {Tabelle2|Alias2}.Feld2 [,...]
  FROM Tabelle1 [Alias1], Tabelle2 [Alias2]

  vor SQL92 (keine Beschreibung von Tabellen-Verknüpfungen)

  FROM Tabelle1 [Alias1] CROSS JOIN Tabelle2 [Alias2]
  ab SQL92 (explizite Beschreibung von Tabellen-Verknüpfungen)

Beschreibung
  Der Cross Join bzw. kartesische Produkt ist "gar keine" Tabellenverküpfung, welche bewirkt, dass alle möglichen Kombinationen aller Datensätze beider Tabellen erzeugt werden.

  Beispiel:

-- before SQL 92
SELECT a.vnum, a.vname, b.knum, b.kname
FROM tverkauf a, tkunden b
ORDER BY vnum;

-- SQL 92
SELECT a.vnum, a.vname, b.knum, b.kname
FROM tverkauf a CROSS JOIN tkunden b
ORDER BY vnum;

Ergebnis:

vnum	vname	knum	kname
1	Mueller 	1	Lehmann
1	Mueller 	2	Schmidt
1	Mueller 	3	Schumacher
1	Mueller 	4	Schroeder
1	Mueller 	5	Stoiber
1	Mueller 	6	Lohmann
1	Mueller 	7	Krupp
1	Mueller 	8	Stradivari
1	Mueller 	9	Schumacher
1	Mueller 	10	Testcustomer
2	Meyer 	1	Lehmann
2	Meyer 	2	Schmidt
2	Meyer 	3	Schumacher
2	Meyer 	4	Schroeder
2	Meyer 	5	Stoiber
2	Meyer 	6	Lohmann
2	Meyer 	7	Krupp
2	Meyer 	8	Stradivari
2	Meyer 	9	Schumacher
2	Meyer 	10	Testcustomer
3	Schulz 	1	Lehmann
3	Schulz 	2	Schmidt
3	Schulz 	3	Schumacher
3	Schulz 	4	Schroeder
3	Schulz 	5	Stoiber
3	Schulz 	6	Lohmann
3	Schulz 	7	Krupp
3	Schulz 	8	Stradivari
3	Schulz 	9	Schumacher
3	Schulz 	10	Testcustomer
4	Burgmueller 	1	Lehmann
4	Burgmueller 	2	Schmidt
4	Burgmueller 	3	Schumacher
4	Burgmueller 	4	Schroeder
4	Burgmueller 	5	Stoiber
4	Burgmueller 	6	Lohmann
4	Burgmueller 	7	Krupp
4	Burgmueller 	8	Stradivari
4	Burgmueller 	9	Schumacher
4	Burgmueller 	10	Testcustomer